Hege Brynildsen sangflørter med søta bror

12. februar 2014    

Denne artikkelen ble publisert i Halden Arbeiderblad 06.02.2014 og kan leses i sin helhet her. 

På sitt nye album har Hege Bryn­ild­sen kun skre­vet svenske teks­ter. Det vil gjø­re hen­ne his­to­risk.

Ald­ri før har nem­lig en norsk ar­tist skre­vet samt­li­ge, nye lå­ter på et nytt al­bum på svensk.

«Till Har­ry» i mars

– Me­lo­di­ene had­de jeg i ho­det. Så be­gyn­te jeg å skri­ve teks­ter på eng­elsk, men or­de­ne funka ikke. Der­med viss­te jeg at jeg måt­te fin­ne et an­net språk.

Hun bur­de alt­så ikke gå sær­lig langt for å fin­ne språ­ket!

– Tit­te­len på al­bu­met?

– «Till Har­ry» kom­mer det med et lurt blikk, der vi tar pra­ten en tid­lig et­ter­mid­dag på Erlandsens Con­di­tori i Halden.

Mange betydninger

– Har­ry? Har­ry­han­del?

– Tit­te­len kan bety mye …

Pap­pa­en til hen­nes far, Tor Bryn­ild­sen, het Har­ry. Han var en per­son­lig­het og en kjent mann i Halden.

Al­bu­met ut­gis 26. mars.

Drop­per ikke sak­sa

Hege fikk flot­te an­mel­del­ser og ter­nin­ge­ne lan­det på fem­me­re, da hun kom med de­but­al­bu­met i 2012.

– Det ble skre­vet i Dag­bla­det at du bur­de slip­pe sak­sa, for kun å sat­se kun på ar­tist­li­vet. Har du tenkt på å drop­pe fri­sør­yr­ket?

– Jeg må jo ha noe å leve av. Så jeg fort­set­ter ab­so­lutt som fri­sør, sier den dag­li­ge le­de­ren av Snø på Tista-sen­ter.

Hun til­leg­ger: – Det er fle­re bin­din­ger enn man kan tro. Det er et hånd­verk og man må være krea­tiv, om man er ar­tist og/el­ler fri­sør.

Be­skje­den og be­visst

På nytt har Hege gjort inn­spil­lin­gen i hjem­by­en, hos Kai Andersen i Ath­le­tic Sound.

– Det er kult å være der. Jeg li­ker meg i Ath­le­tic. Det er kom­for­ta­belt der, sier hun.

Hege snak­ker litt for­sik­tig, som den be­skjed­ne per­so­nen hun er. Samtidig er hun vel­dig be­visst. Hun vet hva hun vil.

– Øver du dag­lig fort­satt?

– Ja, smi­ler sang­fug­len.

Prestasjonsangst

Hege er et na­tur­ta­lent. Hun an­ven­der ikke no­ter. Hun får bare ide­ene til lå­te­ne inni seg.

– Topp an­mel­del­ser for­ri­ge gang. Har du pre­sta­sjons­angst?

– Jeg opp­le­ver det ikke som press. Jeg ble bare glad for at noen vil­le skri­ve om pla­ta, sier Hege om debuten «Hege Bryn­ild­sen».

– Hva med den nye pla­ta?

Mange feller

– Det har vært en hard jobb, det med teks­te­ne. Det er så man­ge fel­ler å fal­le i med å skri­ve på et an­net språk.

– Har du sun­get dine svenske lå­ter i Sve­ri­ge?

– Det har jeg ikke. Før­s­te gang pub­li­kum får høre dem blir på re­lea­se­kon­ser­ten på Herregårdskafeen 22. mars. Der blir det gam­melt og nytt.

Vel­dig for­nøyd

– Det er ikke na­tur­lig for meg å tes­te ut lå­te­ne på for­hånd. Det enes­te jeg nå har gjort er å ten­ke på hvem som pro­du­se­rer pla­ta, når jeg la­ger san­ge­ne.

– Så det ble noen tu­rer tur re­tur Ski­en, for å sam­ar­bei­de med Gö­ran Gri­ni, før han var i stu­dio­et sam­men med ban­det mitt og meg, sier Hege om pia­nis­ten i ban­det.

Sam­boe­ren, Stei­nar Omar Østli, var den enes­te and­re i ban­det som fikk høre lå­te­ne før det ble Ath­le­tic Sound.

– Hvor­dan har du det nå?

– Jeg gle­der meg til ut­gi­vel­sen. Jeg er vel­dig for­nøyd!

Denne artikkelen ble publisert i Halden Arbeiderblad 06.02.2014 og kan leses i sin helhet her. 

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.